top of page

Podmienky programu Play Wisely®

Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli vyskúšať program Play Wisely!​

Odpovednosť za dieťa

Počas celej lekcie za dieťa a jeho bezpečnosť zcela zodpovedá rodič.

Dieťa môže lekcie navštevovať len v jeho doprovode, alebo v doprovode dospelej osoby rodičom poverenej, ktorú je rodič povinný vopred dôkladne oboznámiť s obsahom tiechto podmienok. Retiazky, náramky a iné ozdoby sú na lekcii u detí zakázané. Takisto je zakázané na lekcii konzumovať jedlo a žuť žuvačky. Prevádzkovateľ programu nenesie zodpovednosť za prípadné zdravotné problémy účastníka. Pokiaľ má dieťa účastníka programu akékoľvek zdravotné ťažkosti, je účastník povinný sa o vhodnosti programu poradiť s lekárom.​

Praktické inštrukcie pre rodičov:

Pre príjemný a bezpečný priebeh lekcií prosím dodržujte nasledujúce pravidlá. Dodržiavanie pravidiel zaistí

bezpečnosť Vášmu dieťaťu aj ostatným deťom.

  • Oblečte deti pohodlne, športovo (bodýčko, tričko a kraťasy alebo tepláky). Ak je to možné, nechajte deti naboso - pre lepšie vnímanie povrchov pri lezení a chôdzi a lepšie hľadanie rovnováhy, alebo v ponožkách s protišmýkavou úpravou.

  • Prosíme vyčkajte na vyzvanie lektorky k vstupu do miestnosti, kde lekcie prebiehajú. Lekcia sa začína v čase uvedenom pri rezervácii, neskorší príchod nemá vplyv na predlžovanie lekcie.

  • Pri fyzických aktivitách buďte dieťatu vždy na blízku a pri každom pohybe ho istite. Nikdy nenechávajte deti po miestnosti bez dozoru! Rodič nesie plnú zodpovednosť za dieťa po celú dobu lekcie PlayWisely. Nenechávajte dieťa pobehovať po miestnosti s pitím a hračkami.

  • Ak dieťa nespolupracuje počas kartovej časti, prosíme pokúste sa ho udržať v sede, či na vašom lone a zaujať jeho pozornosť.

  • Niektoré deti potrebujú čas na pozorovanie - väčšinou 1-3 lekcie. To je úplne normálne a dieťa sa čoskoro aklimatizuje v novom prostredí. Pamätajte, že dieťa sa učí, aj keď iba pozoruje.

  • Play Wisely® je program náročný na sústredenie, ak sa Vaše dieťa neadaptuje na štruktúru lekcií do niekoľkých týždňov, poraďte sa s lektorkou na ďalšom postupe.

  • Deti nemusia robiť všetky aktivity, ale vždy musí byť vo Vašej blízkosti a pod Vaším dohľadom.

  • Cvičebné náradie je prispôsobené deťom, neznesie zaťaženie dospelými! Prosíme nevstupujte a nesadajte na cvičebné dielce!

  • Prineste dostatočné množstvo tekutín pre dieťa.

Ochrana osobných údajov

Svojím podpisom dáva prihlasovateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení poskytnutých Montessori hranie o.z., (IČO 42448794) dobrovoľne pre účasť na poskytovaných aktivitách, a to nasledovných osobných údajov: meno a priezvisko rodičov, adresa bydliska rodičov, telefonný a emailový kontakt rodičov, meno a priezvisko dieťaťa, pohlavie dieťaťa a dátum narodenia dieťaťa za účelom vedenia databázy účastníkov programu prevádzkovateľom.

Súhlas je možné kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu doručeného prevádzkovateľovi odvolať, odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia písomného odvolania súhlasu prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníkov počas trvania programu a 2 roky od ukončenia programu, resp. až kým účastník neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety, podľa toho, čo nastane skôr. Prevádzkovateľ má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

bottom of page